شرکت کشاورزی سبز دشت فارس

(سهامی خاص)

 شرکت کشاورزی سبزدشت فارس در تاریخ ۱۳۷۰/۹/۸/ تحت شماره ۴۸۰۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان فارس شهرستان شیراز به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ به دلیل انتقال محل شرکت به شهرستان پاسارگاد شماره ثبت شرکت به ۲۹۶ تغییر یافته است. در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای تجاری و فرعی شرکت توسعه و دامپروری و کشاورزی امداد است و واحد نهایی گروه مجتمع اقتصادی کمیته امداد می باشد.

کاشت

برداشت

فروش

اجاره زمین

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس