محل تامین آب : از رودخانه کارون از طریق کانال سیمانی