شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد تولید روزانه محصول تخم مرغ فارم خود ، در طی یک دوره 18 ماهه
شـرکت  کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد نیرو های حجمی نگهبانی واحد های خود را از طریق مناقصه عمومی نوبت دوم
شـرکت  کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد نیرو های حجمی نگهبانی واحد های خود را از طریق مناقصه عمومی و حدودا
شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد مقدار حدودا 40 تن آهن الات ضایعاتی سبک و سنگین ، تعدادی ادوات کشاورزی
شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد مقدار حدودا 40 تن آهن الات ضایعاتی سبک و سنگین و تعدادی ادوات کشاورزی
شـرکت کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد عملیات مزارعه کاری کشت دیم 150 هکتار ازاراضی واحد شهر خواست را از طریق
شـرکت کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد محصول سیب باغ آران آباده خود را درسطح حدود 20هکتار به صورت سر درختی
شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  محصول زیتون باغ رودبال استهبان خود را  درسطح حدود 22هکتار از طریق مزایده  عمومی
شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  محصول زیتون باغ رودبال استهبان خود را  درسطح حدود 22هکتار از طریق مزایده  عمومی
آگهی مناقصه عملیات مساقات باغ سیب واحد اران آباده(نوبت دوم) شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  عملیات مساقات باغ سیب
شرکت کشاورزی سبزدشت فارس

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس