عمده کشت محصولات در این منطقه :

منبع تامین آب :

۹ حلقه چاه برقی

 ظرفیت ها :