سطح اراضی و باغات : حدودا 100 هکتار

منبع تامین آب : قنوات حسین آباد بهمن و دولت آباد

 اقلید:

مزرعه رضا آباد:

منبع تامین آب :یک رشته قنات بسیار کم آب مشترک بین اداره اوقاف و شرکت سبز دشت

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس