• سطح اراضی و باغات تخت پوشش : ( مزرع ایج : ۳۹/۸ هکتار- مزرعه رودبال : ۴۷/۱

منبع تامین آب :

  •  یک حلقه چاه در باغ رودبال – دو حلقه در مزرعه ایج

کشت عمده در این مناطق : باغات انجیر – زیتون – انار – ذرت – جو

ظرفیت ها :

  • توسعه کشت انجیر
  • کشت یونجه