منبع تامین آب : ۸ حلقه چاه

سطح کشت : ۶۰ هکتار باغ سیب پایه مالینگ از ارقام : سیب گلاب – گالا – دورنگ فرانسوی – رد دلیشز – رد استارکینگ – گلدن دلیشز- گرانی اسمیت تجهیز شده به سیستم آبیاری قطره ای

ظرفیت ها:

۲- مزرعه عباس آباد و محمد آباد آباده