شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  محصول باغ آران آباده خود را  درسطح حدود ۲۰هکتار به صورت سر درختی از طریق مزایده عمومی  به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مزایده مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مزایده دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شـرکت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به وبسایت شرکت به نشانی www.sabzdashtfars.ir مراجعه و یا به آدرس : استان فارس – شهرستان پاسارگاد (سعادت شهر ) – خیابان قصرالدشت – مزرعه قصرالدشت کمین – شـرکت  کشاورزی سبزدشت فارس مراجعه نمـایند.

حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیر خانه شرکت واقع در  شهرستان پاسارگاد(سعادت شهر) – خیابان قصرالدشت – مزرعه قصرالدشت کمین-  شرکت کشاورزی سبزدشت فارس ساعت ۱۶ عصر روز  دو شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ و زمان برگزاری مزایده ساعت ۱۲ ظهر روزسه شنبه  مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴  می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی با شماره ۰۹۱۷۶۱۸۷۷۶۸ تماس حاصل نمائید.

برگ شرایط در ذیل دانلود کنید .